Africa Photos > Tanzania > Ngorongoro Crater Photos 2007

These photos were taken in and around Ngorongoro Crater Tanzania.