Africa Photos > Tanzania > Ngorongoro Crater Photos 2004

These photos were taken in and around Ngorongoro Crater Tanzania.