Africa Photos > Tanzania > Kilimanjaro Photos 2004

These photos were taken in and around Mount Kilimanjaro Tanzania.